SCREEN SCROLL FAQ

Aus OPPServer.net Wiki | OPPs Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

SCREEN SCROLL FAQ (Stand 08.03.2011) [ © Oliver Schuetz aka OppTupacShakur | http://OPPServer.ath.cx | http://unix.oppserver.net ]

In /etc/screenrc folgendes ersetzen:

#termcapinfo xterm|xterms|xs|rxvt ti@:te@

gegen

termcapinfo xterm|xterms|xs|rxvt ti@:te@